ثبت سفارش بازرگانی کالا


منظور از ثبت سفارش کالا : ثبت آماری و کنترل ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی توسط دولت میباشد و با این تعریف خریداران محترم میبایست قبل از عقد قرارداد خرید کالا نسبت به اخذ مجوز ثبت سفارش کالای مورد نظر خود در وزارت بازرگانی اقدام نمایند که در ذیل مختصری از رویه انجام تشریفات مربوط به ثبت سفارش کالا بعد از اینکه پروفرمای نهایی توسط فروشنده خارجی صادر گردید , به نظرتان می رسد:


1- بررسی پروفرما و در صورت نقص ، برطرف نمودن آن
2-تعیین و پیشنهاد تعرفه مناسب به مشتریان محترم و با توجه به کاتالوگ  و نقشه فنی مربوطه 
3-انجام عضویت مشتری در سایت اداره ثبت سفارش
4-انجام  تشریفات ثبت کالا در سایت ایرانکد و دریافت ایرانکد کالای مربوطه 
6-استخراج  و ثبت اطلاعات پروفرما در سایت مربوطه و پیگیری جهت  اخذ مجوز ورود کالا از وزارت بازرگانی
پس از اخذ مجوز ورود کالا از وزارت بازرگانی در این مرحله خریدار میتواند با فروشنده قرارداد خرید  که قبلا توسط خریدار مورد بررسی قرار گرفته است را منعقد و کالا را خریداری نمایید.


جهت ثبت سفارش کالای خود با ما تماس بگیرید.