در میان ۲۰۹ صادرکننده انواع روغن نباتی در جهان در رتبه ۸۷ و در میان ۲۲۶ واردکننده این محصول در رتبه ۳۲ قرار دارد.